VEDTEKTER

Vedtekter for foreningen N:F:K Norske Filmklippere

§ 1 Foreningens navn
Foreningens navn er N:F:K – Norske Filmklippere, og ble stiftet mars, 2002.

§ 2 Formål
N:F:K er en uavhengig samling av profesjonelle, yrkesaktive filmklippere som bor og arbeider i Norge. N:F:K skal være en interesseforening som arbeider for å:

  1. Samle filmklipperne i et fritt, nysgjerrig og utviklende fagmiljø.
  2. Bidra til økt forståelse for og anseelse av klippefaget i film/TV bransjen og hos folk flest.
  3. Fremme filmklippernes interesser gjennom Norsk Filmforbund i fagforeningsspørsmål.

§ 3 Juridisk person

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 4 Medlemskap
De som kan søke medlemskap er aktive filmklippere som kan vise til enten:

  1. Tre års sammenhengende arbeidserfaring eller mer, med klipping av dramatiske produksjoner og/eller frittstående dokumentarer.
  2. eller klippet 2 spillefilmer eller 6 frittstående kortfilmer.
  3. eller være uteksaminert fra filmklippelinjen på Den norske filmskolen på Lillehammer eller tilsvarende utdannelse.

Skoleproduksjoner gjelder ikke. I tillegg må alle søkere kunne vise til en anbefaling fra et allerede fullverdig medlem av N:F:K. Fullverdige medlemmer kan bare gi en anbefaling pr år og overleveres styret av det fullverdig medlemmet.

Elever på filmklippelinjer på filmskoler med minst 3 års varighet kan få studentmedlemskap som skissert i § 5.
N:F:K tilbyr fullt medlemskap, støttemedlemskap og studentmedlemskap. Medlemskap må godkjennes av styret med minst 2/3 flertall. Medlemsmøtet innvoterer nye medlemmer og kan ekskludere medlemmer som motarbeider eller bryter med foreningens målsetting eller taushetsløfte.

§ 5 Medlemmenes rettigheter og plikter

Fullt medlemskap
Fullt medlemskap i N:F:K gir rett til å bruke initialene NFK etter sitt navn i forbindelse med kreditering og markedsføring.
Fullt medlemskap gir stemmerett og krever aktiv deltagelse og engasjement som styrker foreningen gjennom oppmøte på årsmøter og arrangementer i regi av N:F:K.

Støttemedlemskap
Støttemedlemskap i N:F:K gir ikke rett til å bruke initialene NFK etter sitt navn i forbindelse med krediteringer og markedsføring.
Støttemedlemmer har stemmerett ved års- og medlemsmøter.

Studentmedlemskap
Studentmedlemskap i N:F:K gir ikke rett til å bruke initialene NFK etter sitt navn i forbindelse med krediteringer og markedsføring.
Studentmedlemmer har ikke stemmerett og behøver ikke anbefaling fra et fullverdig medlem.
Ved uteksaminering må det søkes på nytt om medlemskap i N:F:K.

Æresmedlemmer fremmes til og oppnevnes av styret.

§ 6 Stemmerett og valgbarhet
Alle fullverdige medlemmer og støttemedlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

§ 7 Kontingent
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av N:F:K. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt og søkeren må da igjennom en ny søknads-prosess.

§ 8 Årsmøte
Årsmøtet, som skal holdes hvert år i februar måned, er N:F:Ks høyeste myndighet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Årsmøtet innkalles av styret med 1 måneds varsel, direkte til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet, skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten. Ved stemmegivning under årsmøtet, vil blanke stemmer anses som ikke avgitt. Foreslåtte kandidater til styret, velges inn ved 2/3 stemmer eller mer.

Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:

1. Behandle N:F:Ks årsmelding
2. Behandle N:F:Ks regnskap
3. Behandle innkomne forslag
4. Fastsette kontingent
5. Vedta N:F:Ks budsjett
6. Velge tillitsvalgte til styret:
7. a) Styreleder og nestleder
8. b) 2 styremedlemmer og 2 vara-styremedlemmer
9. c) Kasserer

Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 10 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelser i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 9 Medlemsmøter
Medlemsmøter avholdes etter behov.

§ 10 Styret
Foreningen ledes av et styre på 1 styreleder, 1 nestleder, 2 styremedlemmer og 1 kasserer. Det velges opp til 2 vara-styremedlemmer. Styret sitter i ett kalender-år. Tidligere styremedlemmer kan bli gjenvalgt etter utgått periode. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

Styresammensetning
Styret skal bestå av fullverdige medlemmer med varierende utdanningsbakgrunn og/ eller miljøer, og ha en jevnt fordeling mellom ferske og erfarne filmklippere. Styret skal bestå av kvinner og menn.

Styret skal:
1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.
2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer, for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse. Delegere arbeidsoppgaver.
3. Administrere og føre nødvendig kontroll med N:F:Ks økonomi, i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
4. Representere N:F:K utad.
5. Styremedlemmer betaler ikke kontingent.

§ 11 Vedtektsendring
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 12 Oppløsning (§ 12 kan ikke endres)
Oppløsning av N:F:K kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av N:F:K. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. § 11.

N:F:K, februar 2015